Welsh

1. Ydio’n debyg o ddigwydd eto?
Unwaith mae o wedi digwydd, mae’r risg o iddo ddigwydd eto yn uwch. Mae’r dyrchafiad yn yr risg yn codi o ddeuty deg y cant. Yn gyffredinol, mae’r risg yn 1 -2%. Mae yn bwysig cofio fod y siawns o gael beichiogiad normal ar ol beichiogiad ectopig yn llawer gwell. Mae yn amrywio o 50 i 80%.

2. Beth yw y siawns o gael beichiogiad normal?
Yn gyffredinol,mae y siawns o gael beichiogiad normal o ddeuty 50-80. Mae y risg o gael beichiogiad ectopig ar ol IVF bedwar gwaith mwy. Unwaith mae y beichiogiad wedi ei sefydlu, fel arfer ar ol tri mis, mae eich risg o lwyddo cwbwlhau y feichiogaeth gystal a unrhywun arall. Nid yw eich risg o feichiogiad ectopig yn gwneud eich beichiogiad nu trosgluddiad yn fwy anodd. Does dim rhaid gweld arbenigwr yn gyson, oblegid eich bod wedi cael beichiogiad ectopig.

3. Prydd fydd y gwaedu yn gorffen?
Mae gwaedu ar ol beichiogiad ectopig yn normal. Mae yn cael ei achosi gan golli leinin y wterws. Dyle hyn ddim para mwy na hyd y misglwd. Mae y yn bosib fydd y gwaedu yn para yn hirach nag arfer. Os yr ydch yn poeni am hyn ymwelwch a’r meddyg.

4. Pryd allaf geisio eto am blentyn?
Does dim tystiolaeth da bod dod yn feichiog yn rhy gynnar yn eich rhoi ar risg uwch o gael beichiogiad ectopig. Os yr ydych wedi cael triniaeth efo methotrexate, mae yn well aros am dri mis cyn gwneud cais arall. Y rheswm am hyn yw bod y cemeg yma yn debyg o ddamwain y baban ar gychwyn ei oes. Mae felly yn bwsyg defnyddio dull ddiogel o atal rhag beichiogiad yn yr amsar yma.

5. Dywedodd y meddyg fy mod wedi cael salpingostomy, beth yw hyn?
Yn y driniaeth yma, yr ydym yn tori twll bach tiwb Fallopio ac mae yr beichiogiad ectopig yn symud allan. Mae y twll a wneuthwyd yn cael ei adael e wella. Does dim or tiwb yn cael eigolli. Mae’r driniaeth salpingostomy yn cael ei gymeradwyo os yw y twib arall wedi ei anafu.

6. Pan gefais fy nhriniaeth fe gollwyd y cyfan o’r tiwb ar y chwith. Os gollwyd dim ond darn o’r tiwb, a fuase y siawns o ddod yn feichiog yn gwellhau ?
Er bod synwyr yn dweud y dylai bod gwahaniaeeth, mae y dystoliaeth yn wahannol. Mae y siawns o gael baban iach yr un fath os collwyd y cyfan neu darn o’r tiwb.

7. Pryd y gallaf ceisio eto am feichiogaeth?
Gan fod y feichiogaeth ectopig wedi ymrwygo fe gefais driniaeth agored ar fy mol yn hytrach na llawfeddygaeth “dwllclo”. A wna hyn effeithio at fy siawns I ddod yn feichiog eto? Mae Laparoscopictic neu llawdriniaeth dwllclo a’r fantais o wneud twll llawr llai in y bol ac maen bosib gadael yr ysbytu yn gynharach. Hefyd mae’r amser I wella yn llai, hefyd y posibilrwydd o ddychwelyd i’r gwaith yn fwy cloi. Does dim tystiolaeth fod un neu y llall yn well o safle beichogrwydd yn y dyfodol.

8. Pan daw fy misglwyf yn ol ?
Os y cawsoch misglwyfion normalcyn ich ddod yn feichiog fe allwch ddisgwyl I bethau ddod yn normal o ddeutu pedwar I chwech wythnos. Os cawsoch mis glywfion afreolaidd cyn ichi ddod yn feichiog efallai bydd hyn yn wahanol. Os yr ydych yn cynllunio dod yn feichiog abod eich misglwyfion heb ddod yn ol yn ystod yr amser yma dylech gysylltu a’ch meddyg.

9. Beth ddyle fi wneud os ydwyf yn Rhesus Negative?
Os hwn yw eich beichiogaeth cyntaf , y dylech gael “anti D”. Dyle hwn gael ei roi fel chwistrelliad i’r cyhyr. Os nad ydych yb sicr o’r math o waed sydd gennych gofynwch i’r meddyg. Fe fydd eich math o waed yn cael sylw cyffredinol pan fyddant yn trin eich beichiogaeth ectopig.

10. Oes unryw beth a allaf ei wneud I atal rhag cael beichiogaeth ectopig eto?
Doesd dim a allwch ei wneud I atal rhag cael un arall.Nid oes cyffur effeithiol, ac nad yw mynd ar tiwbiau ymaith yn mynd I wneud unryw wahaniaeth. Y peth gorau yw cymeryd gofal peidio a dod yn feichiog drwy ddefnyddio dull effeithiol. Hefyd y gallwch leihau y risg wrth ddefnyddio condom. Os yr ydych yn meddwl fod ganddoch haint ewch at eich meddyg i gael triniaeth ar unwaith. Os y dowch yn feichiog y mae yn bwysig eich body n fwy tebyg o gael beichiogaeth ectopig.Y mae yn bwysig cydnabod hyn yn gloi a cychwyn triniaeth heb oedi.

11. A ydyw yn bosib cael IUCD?
Y mae yn ddiogel defnyddio IUCD os yr ydych wedi cael beichiogaeth ectopig. Mae y coil copr ac hefyd Mirena yn ddiogel i’w defnyddio.

Does dim tystiolaeth sy’n ddweud ei bod yn achosi beichiogaeth ectopig. Os yw y dull yn methu a’ch body n dod yn feichiog mae y siawns o gael beichiogaeth ectopig yn ychydig uwch.

12. A allaf ddefnyddio mini pill?
Fe allwch ddefnyddio mini pill a rot beichiolaeth ectopig. Os defnyddiwch hwn yn gywir fe allai fod yn effeithiol y rwystro beichiogaeth. Os yr ydych yn debyg o anghofio cymeryd y tabledi yn gyson , hwyrach nid dyma’r modd gorau i chi.

Fe fydd eich siawns o gael beichiolaeth ectopig dim yn mynd yn fwy wrth ddefnyddio’r tabledi yma.

13. A fydd fy maban nesaf yn normal ?
Tydi beichiolaeth ectopig ddim yn codi’r risg o gael baban annormal y tro nesaf. Os yr ydych wedi cael triniaeth efo methotrexate dylech disgwyl am dri mis o leiaf cyn ceisio am faban. Os digwydd dod yn feichiog yn ystod y tri mia dylech gael eich meddyg I ddanfon chi at arbenigwr i gael ychwaneg o brofion. Fe ddywed yr arbenigwr pa brawf sydd yn addas a beth yw yr opsiynnau sydd yn agored ichi.

14. Beth allaf ei wneud os yw y prawf beichiogrwydd yn bositif?
Y mae yn bwysig eich body n cael cyngor meddygol o ddeutu pumpwythnos I fewn i’r feichiogaeth. Fe allwch wneud hyn wrth fynd at eich meddyg.Efallai fe ddanfonir chi I ‘r Ysbytu lleol I gael scan. Os welir y baban yn y croth fe fudd hyn yn rhoi cysur I bawb. Os na welir y baban yn y lle iawn mae’n bosib gwneud prawf ychwanegol.

15. A fydd yn rhaid imi gael Caesarean ?
Does dim tystiolaeth i gadarnhau bod rhai cael caesaerian I ferched sydd wedi cael beichiogaeth ectopig. Os yr ydych yn dewis cael caesarean, mae eich risg o gael beichiolaeth ectopig hwyrach yn mynd I fod yn fwy. Y rheswm am hyn yw bod risg o haint ar ol geni yn ychydig uwch nag efo beichiogaeth normal.